Toitumise alal töötavad isikud ja nende kompetentsinõuded teistes riikides


Dietoloogid (Dietitians) on toidu ja toitumise ala eksperdid, kes nõustavad inimesi tervisliku elustiili ja toitumise osas, et saavutada tervisega seotud eesmärke. Nad töötavad erinevates tervisehoolduse, toiduserveerimise ning haridus- jm asutustes. Erinevates riikides töötavad nad erinevate nimetuste all vastavalt töökoha spetsiifikale: kliiniline dietoloog (clinical dietitian), kliiniline toitumisfüsioloog,  kogukonna dietoloog (community dietitian), toiduteenistuse dietoloogid (foodservice dietitians), registreeritud dietoloog, rahvatervise dietoloog (public health dietitian), terapeutiline dietoloog, uurija dietoloog (research dietitians), administratiivne dietoloog (administrative dietitians), dietoloog ettevõtluses (business dietitians), konsultant dietoloog (consultant dietitians) jne. Spetsialiseerunud dietoloogid on näiteks eakate dietoloogid (gerontological dietitians),  neonataalsed dietoloogid, pediaatrilised dietoloogid jne.
Dietoloogiks saab end enamuses maades nimetada vaid ülikoolis dietoloogiat õppinud isik, see nimetus on enamasti ka legaalselt kaitstud. Nutritionisti nimetus on ka laialt levinud, kuid nutritionist ja dietoloog ei ole alati võrreldavad, nende koolitus, regulatsioon ja tööpraktika võib olla väga erinev. Paljudes maades tähendab dietoloog (USA, UK, Aafrika) kliinilist või terapeutilist dietoloogi. Jaapanis ja paljudes Euroopa maades aga on nad peamiselt toiduteenistuse dietoloogid. Kliiniliste dietoloogide peamine tegevusvaldkond on pakkuda dieete haigetele, töötades kõrvuti arstidega, nad tegelevad kunstliku toitmisega, pakuvad spetsialiseeritud nõustamist ka diabeetikutele, rasvunutele, onkoloogilistele, pediaatrilistele, osteoporootilistele, neeruhaigetele jt, oskavad parandada toitainete puudust, mida hindavad vastavate analüüsidega. Erinevates riikides kuuluvad dietoloogid ühendustesse, mis kontrollivad nende tegevust ning viivad läbi eksameid. Inglismaal Briti Dietoloogide Ühing (British Dietetic Association), Ameerikas Academy of Nutrition and Dietetics (endine American Dietetic Association (ADA)). Registreeritud dietoloogiks saamise nõudeks on vastava eriala lõpetamine ülikoolis, üheaastane lõpetamisejärgne internatuur (superviseeritud praktika) ning eksami sooritamine. Registreeritud dietoloogi poolt pakutavat teenust nimetatakse ka meditsiiiniliseks toitumisteraapiaks. Saksamaal, Austrias ja Šveitsis õpetatakse ülikoolides kliinilist toitumismeditsiini ja selle eriala lõpetanud töötavad ka dietoloogidena.

Erinevates riikides on aktsepteeritud ka teisi toitumisala spetsialiste, nagu näiteks sertifitseeritud kliiniline toitumisspetsialist (Certified Clinical Nutritionist). Ameerikas sertifitseeritakse Clinical Nutrition Certification Board (CNCB) poolt. CNCB  nõuab kursuste läbimist, internatuurile sarnase koolitusjärgse programmi läbimist ja kirjaliku eksami sooritamist. CNCB järgi on kliinilised toitumisspetsialistid kvalifitseeritud töötama erapraksises või kliinilises praktikas dietoloogide kõrval. Nende koolitus hõlmab rohkem tervise kliinilisi aspekte, nagu näiteks haigustega toimetulek ja preventsioon, kui teistel toitumiskonsultantidel (nutrition and wellness consultants or certified nutrition consultants ehk toitumisnõustajad). Samuti tegutsevad paljudes riikides dietoloogide abilised (dietary assistants) ja tehnikud (dietetic technicians), kes on samuti läbinud vastavad koolitused ning nt Ameerikas ja Kanadas ka vastavate ühenduste poolt registreeritud.

Nutritsionistid – toitumisspetsialistid (Nutritionists) annavad tõenduspõhist informatsiooni ja juhendust toidu ja toitumise mõjude kohta tervisele ja heaolule nii indiviidi kui ühiskonna gruppide tasemel, samuti tegelevad loomade toitumisnõustamisega. Nad tunnevad hästi toitumisteadust ja töötavad sageli uurimis-, teadus- ning poliitilistes asutustes. Erinevates maades ja erinevates kontekstides ja asutustes kasutatakse nende kohta erinevaid mõisteid nagu näiteks toitumisteadlane, rahva tervise nutritsionist, kliiniline nutritsionist ja spordi nutritsionist. Paljudes maades aga ei ole nutritsionisti tiitel professionaalselt reguleeritud, mis tähendab seda, et igaüks võib ennast selleks nimetada, isegi siis kui nad on täielikult iseõppinud – näiteks enamuses USA osariikides, Kanada ja Austraalia ja Inglismaa osades ei ole see nimetus legaalselt kaitstud. Dietoloog on see, kes peab vastama professionaalsetele nõuetele, nutritsionist alati mitte. Maades, kus see tiitel on regulatsioonidega kaitstud, on nendel nõue omada ülikooliharidust ning sarnaselt dietoloogidele ka lõpetamisjärgset internatuuri ehk aastast praktikat ja eksami sooritamist vastavate ühingute juures nagu näiteks Association For Nutrition (AFN) Inglismaal, Health Professions Council of South Africa Lõuna-Aafrikas. Kanadas on igas provintsis omad reeglid ja ühendused, Ameerikas spetsiaalset ühingut ei ole, osad kuuluvad ADA-sse, teised teistesse, vähem konservatiivsematesse ühingutesse.

Toitumisterapeudid (Nutritional Therapists) tegutsevad ja neid koolitatakse sarnaselt Eestile peamiselt Ameerikas ja Inglismaal. Toitumisteraapia on toitumisteaduse rakendamine tervise edendamiseks, individuaalse hoolduse toetamiseks ning isiku sooritusvõime tõstmiseks. Toitumisteraapia on täiendava meditsiini haru ja seda rakendatakse krooniliste haiguste korral ning nende klientide puhul, kelle tervist ja heaolu on tarvis edendada. Nende tegevust kontrollivad samuti professionaalide ühingud, Inglismaal The British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy (BANT). Selle peamine ülesanne on aidata oma liikmetel vastata kõrgeimatele nõuetele, mis esitatakse teaduse, terapeudi kompetentsi ja professionaalsuse vallas, selleks, et kaitsta klientide huve, toitumisteraapiat ja toitumisterapeute. Inglismaal saab toitumisterapeudiks õppida kuues koolis: Northern College of Acupuncture, Institute for Optimum Nutrition, Centre For Nutrition Education and Lifestyle Management, UK College of Nutrition and Health (BCNH), University of Worcester, University of West London (UWL)/Thames Valley University (TVU).
Eelmisest aastast alates peavad kõik BANT´i liikmed kuuluma ka Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC) alla, mis on UK täiendava meditsiini spetsialistide ühendus, vabatahtlikkuse alusel tegutsev regulatoorne organ. See ühendus loodi valitsuse toetusel, et kaitsta rahvast vabatahtliku registri loomisega täiendava meditsiiini alal. Selline register on heaks kiidetud kui Akrediteeritud Register Tervise- ja Sotsiaalhoolduse Professionaalsete Standardite Organi (võimu omava organi) poolt.
     UK TOITUMISTERAAPIA KUTSESTANDARD (eesti keeles)
Ameerikas koolitatakse toitumisterapeute jätkukoolitusena nt Toitumisteraapia Instituudis (Nutrition Therapy Institute), mille programm koosneb kahest osast: toitumisteraapia praktikuks (Nutrition Therapy Practitioner) saab üheaastase holistilise toitumise koolituse läbimise järgselt. Enamus õppijaid on tervishoiutöötajad - kiropraktikud, personaaltreenerid, füsioterapeudid, massöörid, joogaõpetajad jt, kes soovivad saada toitumisteraapiaalast täiendkoolitust. Meistri taseme toitumisterapeut (Master Nutrition Therapist) nimetus saadakse teise aasta kursuse eduka läbimise järgselt, millele on lisandunud suures mahus iseseisev töö ning internatuur.
Toitumisterapeudi koolitust pakub alates 1997.a. Ameerikas ka Toitumisteraapia Assotsiatsioon (Nutritional Therapy Association NTA). 2001.a. hakati pakkuma spetsiaalset väljaõpet koostöös South Puget Sound Community College´ga. 2012.a  liitis The National Association of Nutritional Professionals (NANP)  NTA Toitumisterapeutide programmi oma Approved and Recommended Holistic Nutrition Education programmidesse. Väljaõpe koosneb samuti kahest osast: esimese osa läbinu saab toitumisteraapia konsultandi nimetuse (Nutritional Therapy Consultant), see õpe ei hõlma  igakülgset funktsionaalse seisundi hindamist. Teise osa läbinu saab toitumisteraapia praktiku (Nutritional Therapy Practitioner (NTP)) diplomi. Ja see osa hõlmab täielikku funktsionaalset hindamist (toitumusliku seisundi ja toitainete vajaduse hindamine).

Rakenduslik toitumine (Applied Nutrition). Rakendusliku toitumise spetsialistid omavad teadmisi ja oskusi epidemioloogia, rahva tervise, toidutehnoloogia ja –arendamise, toidu turvalisuse, toiduseaduse, ökoloogia ja keskkonna püsivuse, ökonoomika, cateringi, ajakirjanduse, poliitika ja sotsiaalteaduse vallas. Toitumisteraapia valdkonnas töötamiseks peavad Inglismaal sellise väljaõppe saanud praktikud saama lisaks väljaõppe kliinilises praktikas.

Toitumisnõustaja (Nutrition Advisor/Dietary Advisor Inglismaal ja Nutrition Counsellor Ameerikas (Nutrition and wellness consultants, Certified nutrition consultants jt) tiitel omandatakse tavaliselt pikemaajalistel täiendkoolitustel (nt 600 -800 tundi) ja sageli õpivad seda oma erialale lisaks meditsiinitöötajad, täiendava meditsiini teised praktikud, personaaltreenerid. Seda pakutakse klientidele tervisliku elustiili, kaaluga toimetuleku ja teiste teraapiate, nt massaaži, kiropraktika, füsioteraapia jt teraapiate osana. Selleks peavad toitumisnõustajad läbima toitumis- ja nõustamisalase koolituse ja sooritama eksami vastava ühenduse juures (teenuse kvaliteeti kontrolliv ja nõustajaid ühendav organ), aga nad ei vasta ei dietoloogi ega toitumisterapeudi kutsestandardile.

Meie naaberriigis Soomes
FISPEN, Finnish Society for Clinical Nutrition and Metabolism on Soome Kliinilise Toitumise ja Metabolismi Ühendus (ESPEN on vastav Euroopa ühendus). Kliinilise toitumisterapeudi kompetentsi kuulub haigete nõustamine, samuti teadustöö, ühendusse pääsevad vastava koolituse saanud tervishoiutöötajad, füsioloogid, toitumisteadlase haridusega isikud ja bioloogilistel aladel lõpetajad.

Väljaõpe:
Helsingi Ülikool koolitab toitumisteadlasi (Ravitsemustiede) - 180AP toiduaineteteaduse kandidaat ja 300AP toiduainete teaduse magister. Magistriõppes saab teiste suundade seas spetsialiseeruda ka füsioloogilisele toitumisele. Magistri õppekava lõpetanu võib tegeleda vastavalt spetsialiseerumisele kas füsioloogilise toitumise alal, haiguste ja söömise uurimise ja ennetustööga, rahvatoitumise, globaalse toitumise alal või toitumisteenuste juhtimisega.

Kuopio Ülikool koolitab samuti toitumisteadlasi (Ravitsemustiede) - 180 AP bakalaureuseõpe ja 120 AP magistriõpe (kandidaat ja magister), magistriosa lõpetamisel saab tegutseda kutsetunnistusega kliinilise terapeudina meditsiinisüsteemis. Magistriõppes on võimalik valida kas toitumisteraapia või toiduainete biotehnoloogi ala, ainult magistrikraadiga isikud võivad saada riikliku kutse/kompetentsi töötada meditsiinis.

Suomen Terveysopisto Salus (asutatud 2005) koolitab nii nõustajaid (ravintoneuvoja) kui toitumisterapeute - fütoterapeute. Õpe on nädalalõppudel, nõustajaõpe kestab 2 a. ja toitumisterapeut 3-3,5 a. Lõpetanud omavad nimetust diplomeeritud nõustaja või terapeut.

ProHealth OY on teine eraettevõte, mis koolitab funktsionaalseid toitumisnõustajaid ja võimaldab arstidel täiendõpet funktsionaalse meditsiini alal.
Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY), Toitumisterapeutide Ühendus koondab nii nõustajaid kui terapeute ja fütoterapeute, kes on lõpetanud Terveysopisto Salus või vastava laiapõhjalise koolituse mujal.

Kliinilise toitmise spetsialistid, kelle kompetentsi kuulub haigete toitumise/toitmise  hindamine ja korraldamine, on koondunud oma riigi Kliinilise Toitmise Ühingutesse. Keskseks organisatsiooniks, mis ühendab eri maade spetsialiste, on ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, www.espenblog.com). Selle seltsi kodulehelt võib leida kliinilise toitmise juhendeid.  
Nende tegevusvaldkonnaga (mis on haiglapatsiendi toitmisravi), saame tutvuda nende eestikeelse raamatu alusel:
http://corp.bbraun.ee/Extranet/Info%20toodete%20kohta/Mitmesugust/Soovitused%20t%C3%A4iskasvanute%20kliiniliseks%20toitmiseks_OK.pdf7

Kasulikud viited ja kasutatud allikad:

Inglismaal toitumisspetsialistide tiitlid/nimetused: http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/nutrition-titles/
BANT on British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy, ühendus, mis koondab toitumisterapeute, http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/
Nutritional Therapy Education Comission – toitumisteraapia professionaalste standarditega tegelev ühendus, mille kodulehelt leiab toitumisteraapiat õpetavad koolid Inglismaal  www.nutritionaltherapycouncil.org.uk/training.html.
Dietoloogid Inglismaal on koondunud British Dietetic Association´i, kuid nende koduleht ei ole ajutiselt saadaval.
Toitumisterapeudid Ameerikas
Nutritional Therapy Association, toitumisterapeutide koolitused Ameerikas http://nutritionaltherapy.com/
Samuti koolitatakse toitumisterapeute Toitumisteraapia Instituudis, Nutrition Therapy Institute, https://ntischool.com/
Dietoloogid Ameerikas
Academy Nutrition and Dietetics, http://www.eatrightpro.org/resources/about-us/what-is-an-rdn-and-dtr/what-is-a-registered-dietitian-nutritionist endise nimega the American Dietetic Association,
Ameerika dietolooge sertifitseeriv organ: Clinical Nutrition Certification Board(CNCB) http://www.cncb.org/
Kes on dietoloog? https://en.wikipedia.org/wiki/Dietitian, meditsiiniline toitumisterapeut (MNT) https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_nutrition_therapy
Kes on nutritsionist?
https://en.wikipedia.org/wiki/Nutritionist
http://www.learnhowtobecome.org/nutritionist/
Eesti Kliinilise toitmise selts. https://www.facebook.com/Eesti-Kliinilise-Toitmise-Selts-Estspen-392262197544108/
Toitumisspetsialistid Soomes
Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) http://rty.fi/
HKI Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2011-2014 Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Ravitsemustiede.
Itä- Suomen yliopisto Ravitsemustiede, http://www.helsinki.fi/mmtdk/opiskelu/perustutkintoopiskelijat/dokumentit/opinto-opas_11_14/MM_opas_11.pdf
http://www.studentum.fi/education/ravitsemustiede-66733
http://www.terveysopisto.fi
fispen.fi
 

Toitumisspetsialistid Eestis 2017. aastal


Eestis töötavad paljudes haiglates dietoloogid ja dieetõed, kuid vähestel on vastav haridus (internetis puuduvad hariduse kohta andmed). Dietoloogi haridust omavad Maarja Lember (Nutrition & Dietetics, University of Surrey, UK) ja dieetarst Liidia Kiisk (TÜK), toitumisnõustaja haridus on dieetõde Elle Kalamägi´l (ITK). Dietoloogide ühendus Eestis puudub. Haiglate juures tegutsevad ka diabeediõed, kellel enamasti puudub toitumisnõustaja haridus, nad on saanud täiendkoolitusi diabeedi ja toitumise alal. Enamusel meditsiinisüsteemis töötavatel toitumisnõustajatel puudub spetsiaalne väljaõpe, välja arvatud need, kes on lõpetanud spetsiaalse toitumisnõustajaõppe kas Tervisekoolis, Haapsalu Kolledžis või Rahvatervise Akadeemias.

2016. aastal on grupp meedikuid lõpetanud toitumist ja toitu käsitleva e-õppe TÜ Kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuses tervishoiutöötajatele 235 tunni ulatuses (Toitumis- ja liikumissoovitused. Toitumisalaste soovituste tõenduspõhisuse hindamine. Toitumise seos haigustega ja toitumisalased ravijuhendid. Toidu koostis, märgistus ja toiduohutus. Toitumise analüüs. Enesepiiratud toitumine, erinevad dieedid ja nende tõenduspõhisus. Toitumise ealised eripärad ja toitumuse hindamise meetodid), mis annab neile pädevuse töötada toituminõustajana.

Eestis tegutsevad kaks välismaal kliinilise toitumismeditsiini magistriõppe lõpetanud spetsialisti - Siret Saarsalu toitumisterapeudina eraettevõtluses  ja TÜK Geneetikakeskuses ja dr Kristel Ehala-Aleksejev arstina TÜK Meestekliinikus (mõlemal on toitumisterapeudi kutse). Kristiina Singer lõpetas 2016.a. sarnase õppe Austrias. Toitumisonkolooge on meie andmetel üks, PhD Katrin Sak, kes omandas selle diplomi, õppides toitumismeditsiini Austraalia Tervisekoolis (Dip.Nut.Med).

Eestis tegutsevad ka kliinilise toitmise spetsialistid, kes on koondunud Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi. Nende tegevusvaldkonna ning teadmistega (mis on haiglapatsiendi toitmisravi), saab tutvuda nende poolt välja antud raamatu alusel.

Toitumisspetsialistina tegutseb Eestis doktorikraadiga TAI ekspert Tagli Pitsi, kelle haridus on toiduainete ja toitlustamise tehnoloogia ja toiduainete töötlemise alal. Tema kompetentsi võib liigitada nutritsionisti või toitumisteadlase valdkonda kuuluvaks.

TTÜ koolitab toiduainete tehnolooge.  Selle õppe on lõpetanud TAI toitumisspetsialist Tagli Pitsi ja mitmed haiglate toitlustusteenistuste töötajad, nt Pärnu Haigla toitlustusjuht Leida Koor (kes on lisaks lõpetanud Terviskoolis toitumisnõustajaõppe ning läbinud toitumisteraapiaalseid täiendkoolitusi). Paljud Tervisekooli toitumisnõustaja õppe lõpetanud omavad TTÜ toiduainete tehnoloogi tunnistust.

Tervisekooli on tänaseks päevaks lõpetanud viis toitumisterapeuti, kellest üks on psühhiaater, kes töötab ambulatoorsete patsientidega (OÜ Jaanson ja Lääne psühhiaater Helle Müller), kolm töötavad eravastuvõttudel väljaspool tervishoiusüsteemi (Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Ülle Hõbemägi), viies tegutseb alternatiivmeditsiini valdkonnas. Toitumisterapeudina on Inglismaal ülikooli lõpetanud Gerli Salumäe.
Kolm toitumisteraeputi (Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Ülle Hõbemägi) on läbinud toitumisterapeudiõppele lisaks 240 tunni ulatuses jätkukoolitusi funktsionaalse ja bioloogilise meditsiini vallas, olles seega funktsionaalse toitumise terapeudid. ETTA liige arstiteaduse doktor psühhiaater Triin Eller on lõetanud Soomes funktsionaalse arstiteaduse õppe.

Toitumisterapeudid Eestis on ühinenud Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooniks, mis on edendanud antud eriala, koostanud tegutsemise- ja eetika standardid, kontrollinud siiani terapeutide kompetentsi ning viinud läbi pidevalt täiendkoolitusi.

Enamus toitumisnõustajaid tegutsevad eraettevõtluses, pakkudes toitumisnõustamise teenust, viies läbi tervisliku toitumise alaseid loenguid, erinevaid projekte ja töötubasid. Toitumisnõustamise väljaõppega teenuse pakkujad leiab kodulehelt www.toitumisnoustajad.ee.
Toitumisnõustamise ja toitumiskavade koostamise teenust pakuvad hetkel Eestis paljud firmad, mille nõustajad ei ole läbinud toitumisnõustaja baasõppe koolitust, üksikud nendest on õppinud toitumisalase nõu andmist personaaltreeneri õppe raames.

Tervisekool pakub toitumisnõustajaõpet alates aastast 2008. Kooli täies mahus (600 tundi) lõpetanud nõustajad on läbinud lisaks toitumisnõustaja kutsestandardi tasemele (350 tundi) ka jätkukoolituse tervisenõustajana toitumise alal (lisaks 250 tundi). Tervisenõustaja toitumise alal on õppinud lisaks riiklikele toitumis- ja liikumissoovitustele ning toitumise alastele baastõdedele ka taimetoitlaste (sh veganite), toiduallergia ning -talumatustega klientide nõustamist ning tervislikku detoksifikatsiooniprotsesside toetamist. 2017. a. lõpuks on OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekooli lõpetanud 267 jätkukoolitusega tervisenõustajat toitumise alal, 34 baastasemega toitumisnõustajat (350 tundi) ning 14 funktsionaalse toitumise nõustajat (1170 tundi väljaõpet), kes töötavad toitumisterapeutide meeskonnas ja juhendamisel -see õpe on osa Tervisekooli toitumisterapeudi õppest.

Toitumisnõustajate erinevate tasemete kompetentside kirjeldused: Baastase ja tervisnõustaja toitumise alal tase (koostatud ETNÜ ja ETTA koostöös 2017 a. jaanuaris)


Toitumisnõustaja kutsestandardi tasemel koolitust (780 tundi) pakub alates 2014. aastast ka 
Haapsalu Kolledž tervisejuhi eriala raames. Esimesed tervisejuhid lõpetasid 2017. aastal. Alates 2015 on Haapsalu Kolledžis võimalik õppida tervisejuhiks toitumisnõustamise suunal.

Rahva Tervise Akadeemia, mida juhib kliinilise toitumismeditsiini haridusega Siret Saarsalu, alustas 2016.a. toitumis- ja terviseteraapia õppega.  I mooduli läbimine 520 tundi annab toitumisnõustaja pädevuse - esimesed toitumisnõustajad lõpetasid 2017. aastal. 

Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon on loonud Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse ning toetanud selle eriala arengut alates aastast 2007. Alates 2015. aastast on teenust pakkuvad toitumisnõustajad koondunud iseseisvasse ühendusse Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ).

Nutritsioniste ehk ülikooli magistriõppe lõpetanud toitumisala spetsialiste Eestis ei koolitata.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis täiendkoolitusena õpetatavat toitumisteraapiat saab pidada pigem toitumisnõustamiseks meditsiinis, mitte toitumisteraapiaks.  

Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni juhatus