Toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudiõppe olukord ja koolitused Eestis (2018. aasta seisuga)


Funktsionaalse toitumise nõustaja ja -terapeudi õpet pakub Eestis vaid 

TERVISEKOOL (loe siit erinevate õppe tasemete jm kohta)Tervisekoolil on toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitamise kogemust 10 aastat. Koolitustega alustati 2007. aastal. Õppekavad kujunesid elust enesest ja klientide vajadustest lähtuvalt. Rühm meedikuid ja terviseprobleemidega isikuid aitas tollast õppekava välja töötada. Hiljem õppekavasid võrreldes selgus, et Tervisekooli toitumisteraapia õppekava vastab täielikult Inglismaal toitumisteraapia õppekavale esitatavatele nõuetele.

Erineme teistest sama õpet pakkuvatest koolidest selle poolest, et õpe Tervisekoolis keskendub tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele – toit peaks meie kehalisi protsesse positiivselt mõjutama.

Oleme 10 aasta jooksul välja töötanud oma lähenemise toitumisnõustamisele ning sellest lähtudes ka toitumisnõustajate koolitamisele. Koolitusel keskendume eeskätt praktikale ning õppeainete omavahelisele sidumisele, järgnev toetub eelnevale ning teooria seotakse praktiliste kogemustega.

Ainukese koolina Eestis valmistame ette jätkukoolitusega toitumisnõustajaid ja -terapeute ehk siis
Tervisenõustajaid toitumise alal
Funktsionaalse toitumise nõustajaid ja
Funktsionaalse toitumise terapeute


Tervisekoolis antakse toitumisnõustajatele lisaks kutsestandardis nõutavale tasemele lisateadmisi, pakutakse erineval tasemel jätkukoolitusi ning koostatakse pidevalt toitumisnõustajate tööks vajalikke alus- ja tugimaterjale, pakutakse nii õppuritele kui juba töötavatele toitumisnõustajatele supervisiooni, koolitades välja superviisoreid (mentoreid).
Õppekava väljatöötaja ja üks peamistest koolitajatest Annely Soots on arsti, psühholoogi ja sotsiaaltöö haridusega toitumisterapeut (2009), kes on saanud palju lisakoolitusi funktsionaalse toitumisteraapia alal, kellel on pikaajaline kogemus nõustamise aluste ning suhtlemiskoolituste õpetajana ning nii tervete kui terviseprobleemidega klientide nõustajana.

Tervisekoolis koolitatakse toitumisnõustajaid EV Haridusministeeriumi litsentsi alusel alates aastast 2007. Õppekava on sisuliselt sama ka praegu, kuid seda on toitumisnõustajate tööle esitatavate nõuete ja vajaduste muutudes pidevalt täiendatud. 

Õpetajateks on funktsionaalse toitumisteraapia-alase väljaõppe ning pikaajalise praktikaga oma eriala edendajad Eestis, kes saavad regulaarset erialast täiendkoolitust. Uued tõenduspõhised teadmised leiavad kiiresti koha ka kooli õppekavades ja õppematerjalides. Meie peamiseks konsultandiks ja retsensendiks on biokeemik- toitumisteadlane Tiiu Vihalemm, teeme koostööd ka teiste teadlastega nii Eestis kui välismaal.

2011. aastal algatas Annely Soots ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja kutsestandardi koostamise, kool osales standardi väljatöötamisel ning 2018. aastal selle uuendamises (ETTA ja ETNÜ esindajatena). Kooli õppekavad on viidud kutsestandardiga kooskõlla, kuid antakse lisaks toitumisnõustaja kutsestandardis nõutavale tasemele täiendavaid erialaseid teadmisi ning pakutakse kõrgematel tasemetel jätkukoolitusi.

Aastast 2011 annab Tervisekool välja ajakirja Toitumisteraapia, mille sisu on suunatud eeskätt kooli õppuritele ja toitumisspetsialistidele, kuid on kättesaadav ka kõikidele teistele huvilistele üleriigilises ajakirjanduslevis.

Juba 2008. aastast oleme koolis õpetanud põhimõtete ja teadmiste alusel, mis kajastuvad 2012. aastal avaldatud uutes Põhjamaade ja Eesti riiklikes Toitumissoovitustes.

Tervisekool teeb koostööd tegutsevate toitumisnõustajatega toitumisnõustajate ja tervisenõustajate toitumise alal töökirjelduste väljatöötamisel, pädevuse piiride ja koostööpunktide määratlemisel teiste erialade esindajatega. Õppetöö baseerub ka nendel dokumentidel.

Tervisekool pakub õpilasele rohkesti õppe-, ning lugemismaterjale ja juhendeid, mis on koostatud spetsiaalselt toitumisnõustaja töö vajadustest lähtudes. 2018. aastal ilmub esimene õpik -, põhjalik käsitlus tasakaalustatud toitumise alustest (I osa) ja toiduainete tervistavast toimest (II osa).

Loe rubriigist „erialast“, kes on erinevad toitumisspetsialistid – toitumisnõustaja, nutritsionist, dietoog, kliinilise toitmise spetsialist ja toitumisterapeut jt.