TOITUMISNÕUSTAJA JA TOITUMISTERAPEUDI EETIKAKOODEKS
Kinnitatud Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse poolt 2019. aasta 20.septembril.
Muudetud 15.03.2022
Eesmärk

Toitumisnõustajate ja -terapeutide eetikakoodeks sätestab toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi (Nõustaja/Terapeudi) ameti kandja tegevuseetika põhi­mõtted igapäevatöös ning raskesti määratletavates olukordades. Eetikakoodeksi eesmärk on aidata kaasa Nõustaja/Terapeudi ameti kvaliteedi tagamisele ja Nõustaja/Terapeudi väärikale käitumisele.
Toitumisnõustaja ja -terapeudi eetikakoodeksi alusel saavad Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (ETNÜ) juhatused suunata ja anda oma hinnanguid Nõustamisega/Teraapiaga seonduvate eetiliste küsimuste lahendamisel.

1.Üldpõhimõtted
 1. 1. Nõustaja/Terapeudi töö eesmärk on edendada ja kaitsta inimese tervist.
 2. 2. Nõustaja/Terapeut kohustub oma töös lähtuma talle seatud pädevuse piiridest (kutsestandardiga ja ETNÜ ning ETTA poolt kehtestatud).
 3. 3. Nõustaja/Terapeut kohustub hoidma talle teatavaks saanud kutsesaladust.
 4. 3.1. Kutsesaladusega kaitstud teavet võib vajalikus ulatuses avaldada ainult Kliendi raviga seotud isikutele või teistele isikutele seaduses ettenähtud juhtudel, eelkõige otsese ohu korral teistele inimestele.
 5. 4. Nõustaja/Terapeut kohustub käituma oma ameti vääriliselt igas olukorras.
 6. 5. Nõustaja/Terapeut ei halvusta oma eriala ja meeskonnaliikmeid. Puudujääkide korral koostööpartnerite/kolleegide tegevuses esitab nõustaja/terapeut faktipõhise info konstruktiivselt otse konkreetsele spetsialistile ja/või vastava eriala pädevuse kontrolliga tegelevale organisatsioonile.
 7. 5.2. Toitumisnõustajate tööd puudutavad kaebused esitatakase MTÜ ETNÜ-le, toitumisterapeutide ja jätkukoolitusega toitumisnõustajate puhul MTÜ ETTAle.
2.Nõustaja/Terapeudi töö
 1. 1. Nõustajate/Terapeutide töö aluseks on Kutsestandardid, Eesti riiklikud Toitumis- ja Liikumissoovitused, ravijuhistest pärit toiutmissoovitused, ETTA toitumisnõustamise ja -teraapia juhised.
 2. 2. Nõustaja/Terapeut lähtub oma tegevuses tõenduspõhistest allikatest ning oma parimast teadmisest ja kogemusest.
 3. 2.1. Nõustajal/Terapeudil ei ole oma tegevuses lubatud kasutada teaduslikult põhjendamata toitumisalaseid meetodeid ega viia läbi nõustamist/teraapiat valdkonnas, milleks tal puudub ettevalmistus (vastav tunnistus) NB! Tunnistuse olemasolu näitab, et selles valdkonnas on spetsialisti teadmisi ja oskusi kontrollitud/hinnatud ning ta on kompetentne.
 4. 3. Diplomeeritud Nõustajal/Terapeudil on õigus oma töö eest saada kokkulepitud tasu.
 5. 4. Kliinilises uurimistöös osalev Nõustaja/Terapeut peab järgima biomeditsiinilise uurimistöö eetilisi põhimõtteid ning osalema ainult inimuuringute eetikakomitee poolt heaks kiidetud uuringutes, mis teostatakse vastavalt uuringuprogrammi nõuetele.
 6. 5. Teaduslike uurimistööde avaldamisel kohustub Nõustaja/Terapeut tagama tulemuste korrektse esitamise.
 7. 6. Nõustaja/Terapeut võib olla eksperdiks oma klienti puudutavas kohtu- või muus ekspertiisis.
 8. 7. Nõustaja/Terapeut tohib tunnistustes, õiendites ja ekspertiisides kinnitada ainult seda, mida ta vaatluse, kogutud andmete ja kaalutluse alusel arvab end olevat õigustatud tegema.
 9. 8. Kaastööde puhul kohustub Nõustaja/Terapeut selgelt viitama kaasautoritele.
 10. 9. Nõustajal/Terapeudil ei ole sobilik osaleda mittetõenduspõhiste ja ETTA ning ETNÜ põhimõtetega vastuollu minevate ja eriala pädevuse piire ületavate diagnoosimis- ja teraapiameetodite, toidulisandite ja teiste kaupade kommertsreklaamides, mille tervislikkus on kaheldav ja mille puhul kuritarvitatakse tarbijate mõjutamiseks Nõustaja/Terapeudi ameti ja isiku autoriteeti ning usaldusväärsust.
3.Suhtlemine kliendiga – (muutmisel)
 1. 1. Nõustaja/Terapeut suhtub kõikidesse klientidesse võrdselt hoolimata Kliendi usulistest, rahvuslikest, sotsiaalsetest ja/või poliitilistest tõekspidamistest.
 2. 2. Nõustaja/Terapeut kohustub austama kliendi väärikust, iseseisvust ja heaolu.
 3. 3. Nõustaja/Terapeut ei tohi ahistada klienti psühholoogiliselt, füüsiliselt ega materiaalselt.
 4. 4. Klienti peab enne teenuse kasutamist informeerima teenuse maksumustest ning võimalikest tasumise viisidest.
 5. 5. Teovõimetu kliendi puhul tuleb konsulteerida Kliendi seaduslikke esindajatega ning taotleda uuringuteks ja nõustamiseks/teraapiaks nende nõusolekut.
 6. 6. Nõustaja/Terapeut kohustub Kliendile selgitama Kliendiga seotud toimingute ulatust ja tagajärgi.
 7. 7. Kliendile antav informatsioon peab sisaldama:
  • teavet Kliendi andmete kogumisest, kasutamisest, säilitamisest ja arhiveerimisest. Sh on Kliendil õigus ligi pääseda kõikidele tema kohta kogutud andmetele ja dokumentidele.
  • teraapia vajalikkuse, võimalike erinevate toimimisviiside, kõrvalnähtude ja ohtude kohta.
 8. 8. Nõustaja/Terapeut ei tohi põhjendamatult määrata Kliendile analüüse, dieete ja toidulisandeid.
 9. 9. Nõustaja/Terapeut ei tohi lähtuda materiaalse kasu saamise eesmärgist.
 10. 10. Nõustaja/Terapeut vastutab täies ulatuses Kliendile antud soovituste eest.
 11. 11. Nõustaja/Terapeut kohustub dokumenteerima Kliendilt saadud andmed ning antud soovitused ning säilitama need vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 12. 12. Kliendil on soovi korral õigus teisesele arvamusele.
4.Vaidluste lahendamine
 1. 1. Nõustaja/Terapeut kohustub informeerima ETTA või ETNÜ juhatuse liikmeid, juhul kui märkab kolleegi erialasest ettevalmistuse tasemest või muudest asjaoludest tingitud ebaprofessionaalsust, mis ohustab praeguste või tulevaste klientide heaolu.
 2. 2. Ebakõlade lahendamiseks pöördub Nõustaja/Terapeut tööalaste suhete korral asutuses otsese juhi ja/või ETNÜ või ETTA juhatuse liikmete poole.
 3. 3. Vajadusel kutsutakse kokku ETNÜ või ETTA teenuse kvaliteedi meeskond, mille otsus on Nõustajale/Terapeudile siduv.