TOITUMISNÕUSTAJA JA TOITUMISTERAPEUDI EETIKAKOODEKS
Kinnitatud Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse poolt 2019. aasta 20.septembril.
Eesmärk

Toitumisnõustajate ja -terapeutide eetikakoodeks sätestab toitumisnõustaja, tervisenõustaja toitumise alal,  funktsionaalse toitumis­nõustaja, toitumisterapeudi ja funktsionaalse toitumisterapeudi (edaspidi koondatult: Nõustaja/Terapeudi) ameti kandja tegevuseetika põhi­mõtted igapäevatöös ning raskesti määratletavates olukordades. Eetikakoodeksi eesmärk on aidata kaasa Nõustaja/Terapeudi ameti kvaliteedi tagamisele ja Nõustaja/Terapuedi väärikale käitumisele.
Toitumisnõustaja ja -terapeudi eetikakoodeksi alusel saavad Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (ETNÜ) juhatused suunata ja anda oma hinnanguid Nõustamisega/Teraapiaga seonduvate eetiliste küsimuste lahendamisel.

1.Üldpõhimõtted
 1. 1. Nõustaja/Terapeudi töö eesmärk on edendada ja kaitsta inimese tervist.
 2. 2. Nõustaja/Terapeut kohustub oma töös lähtuma talle seatud pädevuse piiridest (kutsestandardiga ja ETNÜ ning ETTA poolt kehtestatud).
 3. 3. Nõustaja/Terapeut kohustub hoidma talle teatavaks saanud kutsesaladust
 4. 3.1. Kutsesaladusega kaitstud teavet võib vajalikus ulatuses avaldada ainult Kliendi raviga seotud isikutele või teistele isikutele seaduses ettenähtud juhtudel, eelkõige otsese ohu korral teistele inimestele.
 5. 4. Nõustaja/Terapeut kohustub käituma oma ameti vääriliselt igas olukorras.
 6. 5. Nõustaja/Terapeut ei halvusta ega kritiseeri avalikult s.h (sotsiaal)meedias meditsiinivaldkonna spetsialiste ja teisi nõustajataid/terapeute.
 7. 5.1. Kriitika edastamise vajadusel esitab nõustaja/terapeut faktipõhise info konstruktiivselt otse konkreetsele spetsialistile ja/või vastava eriala pädevuse kontrolliga tegelevale organisatsioonile.
 8. 5.2. Toitumisnõustajate tööd puudutavad kaebused esitatakase MTÜ ETNÜ-le, funktsionaalse toitumise terapeutide, toitumisterapeutide ja funktsionaalse toitumise nõustajate eriala puhul MTÜ ETTAle.
2.Nõustaja/Terapeudi töö
 1. 1. Nõustajate/Terapeutide töö aluseks on Kutsestandardid, Eesti riiklikud Toitumis- ja Liikumissoovitused,  ravijuhistest pärit toiutmissoovitused ning muud teaduslikud allikad ja materjalid.
 2. 2. Nõustaja/Terapeut lähtub oma tegevuses tõenduspõhistest allikatest ning oma parimast teadmisest ja kogemusest.
 3. 2.1. Nõustajal/Terapeudil ei ole oma tegevuses lubatud kasutada teaduslikult põhjendamata toitumisalaseid meetodeid ega viia läbi nõustamist/teraapiat valdkonnas, milleks tal puudub ettevalmistus (vastav tunnistus) NB! Tunnistuse olemasolu näitab, et selles valdkonnas on spetsialisti teadmisi ja oskusi kontrollitud/hinnatud ning ta on kompetentne.
 4. 3. Vajaduse korral on Nõustaja/Terapeut kohustatud konsulteerima mentori või kolleegidega, säilitades Kliendi anonüümsuse ja andmete kaitse.
 5. 4. Diplomeeritud Nõustajal/Terapeudil on õigus oma töö eest saada kokkulepitud tasu.
 6. 5. Kliinilises uurimistöös osalev Nõustaja/Terapeut peab järgima biomeditsiinilise uurimistöö eetilisi põhimõtteid ning osalema ainult inimuuringute eetikakomitee poolt heaks kiidetud uuringutes, mis teostatakse vastavalt uuringuprogrammis kirjeldatud protokolli nõuetele.
 7. 6. Eksperdi ülesandeid täitev Nõustaja/Terapeut peab uuritavat oma rollist teavitama
 8. 6.1. Nõustaja/Terapeut tohi olla eksperdiks oma klienti puudutavas kohtu- või muus ekspertiisis.
 9. 7. Nõustaja/Terapeut tohib tunnistustes, õiendites ja ekspertiisides kinnitada ainult seda, mida ta vaatluse, kogutud andmete ja kaalutluse alusel arvab end olevat õigustatud tegema.
 10. 8. Kaastööde puhul kohustub Nõustaja/Terapeut selgelt viitama kaasautoritele.
 11. 9. Teaduslike uurimistööde avaldamisel kohustub Nõustaja/Terapeut tagama tulemuste korrektse esitamise.
 12. 10. Nõustajal/Terapeudil ei ole sobilik osaleda mittetõenduspõhiste ja ETTA ning ETNÜ põhimõtetega vastuollu minevate ja eriala pädevuse piire ületavate diagnoosimis- ja teraapiameetodite, toidulisandite ja teiste kaupade kommertsreklaamides, mille mistahes komponendi tervislikkus on kaheldav ja mille puhul kuritarvitatakse tarbijate mõjutamiseks Nõustaja/Terapeudi ameti ja isiku autoriteeti ning usaldusväärsust.
3.Suhtlemine kliendiga
 1. 1. Nõustaja/Terapeut suhtub kõikidesse klientidesse võrdselt hoolimata Kliendi usulistest, rahvuslikest, sotsiaalsetest ja/või poliitilistest tõekspidamistest.
 2. 2. Nõustaja/Terapeut kohustub austama kliendi väärikust, iseseisvust ja heaolu.
 3. 3. Nõustaja/Terapeut ei tohi ahistada klienti psühholoogiliselt, füüsiliselt ega materiaalselt.
 4. 4. Klienti peab enne teenuse kasutamist informeerima teenuse maksumustest ning võimalikest tasumise viisidest.
 5. 5. Teovõimetu kliendi puhul tuleb konsulteerida Kliendi seaduslikke esindajatega ning taotleda uuringuteks ja nõustamiseks/teraapiaks nende nõusolekut.
 6. 6. Nõustaja/Terapeut kohustub Kliendile selgitama Kliendiga seotud toimingute ulatust ja tagajärgi.
 7. 7. Kliendile antav informatsioon peab sisaldama:
  • teavet Kliendi andmete kogumisest, kasutamisest, säilitamisest ja arhiveerimisest. S.h on Kliendil õigus ligi pääseda kõikidele tema kohta kogutud andmetele ja dokumentidele.
  • teraapia vajalikkuse, võimalike erinevate toimimisviiside, kõrvalnähtude ja ohtude kohta.
 8. 8. Nõustaja/Terapeut ei tohi põhjendamatult määrata Kliendile analüüse ja dieete ega vajaduseta suunata patsienti teiste spetsialistide konsultatsioonidele.
 9. 9. Nõustaja/Terapeut ei tohi lähtuda materiaalse kasu saamise eesmärgist.
 10. 10. Nõustaja/Terapeut vastutab täies ulatuses Kliendile antud soovituste eest.
 11. 11. Nõustaja/Terapeut kohustab dokumenteerima Kliendi anamneesi, ajaloo ning antud soovitused.
 12. 12. Kliendil on soovi korral õigus teisesele arvamusele.
4.Vaidluste lahendamine
 1. 1. Nõustaja/Terapeut kohustub informeerima ETTA või ETNÜ juhatust, juhul kui ilmneb kolleegi erialasest ettevalmistuse tasemest või muudest asjaoludest tingitud ebaprofessionaalsus, mis ohustab praeguste või tulevaste klientide heaolu.
 2. 2. Lahkarvamuste lahendamiseks pöördub Nõustaja/Terapeut tööalaste suhete korral asutuses otsese ülemuse ja/või ETNÜ või ETTA juhatuse poole.
 3. 3. Vajadusel kutsutakse kokku ETNÜ või ETTA eetikakomisjon, mille otsus on Nõustajale/Terapeudile siduv.