ETTA TOITUMISTERAAPIATEENUSE KVALITEEDIMEESKONNAD

 

KAEBUSTE JA ETTEPANEKUTE MEESKOND

ETTA kaebuste ja ettepanekute meeskonna ülesanded on võtta vastu ja vaadata läbi esitatud kaebused, toitumisnõustamist/-teraapiat puudutavad küsimused ning esitada ETTA seisukoht. Kaebuste või puudustele tähelepanu juhtimise korral uurime probleemi ja selle esinemise korral anname toitumisnõustajatele/-terapeutidele Eestis teada, kui ületatakse oma pädevuse piire (kodulehtedel, kirjutistes, koolitades jm).

ETTA kaebuste ja ettepanekute meeskonna ülesanne on ka tegeleda ühingu liikmete poolt esitatud kaebustega.
Informatsioon, küsimus, kaebus vms esitada info@toitumisterapeudid.ee, see edastatakse konkreetse meeskonna juhile. Kaebuste ja ettepanekute esitamise ja menetlemise kord.

VASTUTAJAD: Sirli Kivisaar, Annely Soots ja Jaanika Tapver.

  

TOITUMISTERAAPIA KOMPETENTSIMEESKONNAD

ETTA toitumisteraapia kompetentsimeeskonnad vastutavad toitumisnõustamise ja -teraapia teenuse kvaliteedi eest.

 

ETTA TOITUMISNÕUSTAMISE JA -TERAAPIA JUHISTE MEESKOND

Juhiste väljatöötamise ja kinnitamise meeskond tegutseb koostöös Eesti Toitumisnõustajate Ühendusega. Meeskonna ülesandeks on koostada toitumisnõustamise jätkutaset ning toitumisteraapia kompetentsi puudutavad dokumendid (sh tegutsemise juhised), vaadata vajadusel ja teatud aja möödudes üle erineva taseme toitumisnõustajate (TN) ja -terapeutide (TT) poolt pakutavate teenuste sisu, kompetentsi standardid, tegutsemise juhised jm olulised dokumendid.

ETTA kutsestandardi tasemel toitumisnõustajate ja -terapeutide tegutsemise aluseks olevad Assotsiatsiooni poolt heaks kiidetud juhised on kodulehel https://toitumisterapeudid.ee/etta/etta-juhised-toitumisnoustajatele-ja-terapeutidele/, jätkukoolitusega toitumisterapeutide – funktsionaalse toitumise terapeutide tegutsemisjuhised on kättesaadavad ainult funktsionaalse toitumise terapeutidele.

VASTUTAJAD: Annely Soots, Mari-Liis Väli, Pille Javed, Eliisa Lukk.

 

ETTA TOITUMISTERAAPIATEENUSE KVALITEEDIMEESKOND

Teenuse kvaliteedi meeskonna ülesandeks on kindustada elanikkonnale kvaliteetne ja turvaline teenus. Meeskonna ülesanneteks on:

  1. tutvustada erinevaid kompetentsi tasemeid, kompetentsi kuuluvaid ülesandeid nii toitumisspetsialistidele kui tööandjatele, klientidele, ajakirjanikele jt.
  2. jälgida Eesti Vabariigis pakutavat toitumisteraapia teenust ning kindlustada teenuse kvaliteet.
  3. kaitsta ja toetada oma liikmeid juhtudel, kus nende tööülesandeid ei mõisteta, kus nendelt oodatakse muud kui nende pädevusse kuulub, anda selgitusi nende tööandjatele jne.
  4. vaadata üle ETTAsse astuda soovijate sooviavaldused, lõpetatud koolide õppekavad ja teha otsused ilma kutseeksamita liikmeks vastuvõtmise kohta. Teha ettepanekuid koolidele õppekavade täiendamiseks, jätkukoolituste pakkumiseks.

VASTUTAJAD: Mari-Liis Väli, Eliisa Lukk, Pille Javed, Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Triin Muiste.

 

 TOITUMISTERAAPIA SPETSIALISEERUMISE MEESKOND

ETTA spetsialistid eksamineerivad toitumisterapeute nendel tasemetel, mis ei ole reguleeritud kutsestandarditega ja milles toitumisterapeute ei hinnata kooli õppekavade raames, nt toidutalumatuse ja erinevate dieetide spetsialistid, analüüside interpreteerimine jms. Spetsialiseerunud toitumisterapeudid leiab ETTA kodulehelt.

VASTUTAJAD: Annely Soots, Eliisa Lukk, Kaia Palumaa, Pille Javed, Sirli Kivisaar ja Mari-Liis Väli.

 

SEADUSANDLUS

Kutsestandardid
Terapeuti / nõustajat puudutavad õigusnormid ja -aktid ja määrused:
 • Võlaõigusseaduse 41. peatükk. Tervishoiuteenuse osutamise leping. Toitumisnõustaja ei ole tervishoiuteenuse osutaja, kuid temale kehtivad samad nõuded: vt Tervishoiutöötaja Tervishoiu korraldamise seadusest.
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Äriseadustik
 • Rahvatervise seadus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Toitumisalased väited ja nende suhtes kohaldatavad tingimused. Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1924/2006.
 • Tervisealased ja toitumisalased väited: Maaeluministeeriumi kodulehelt.
 • Lastekaitseseadus (antud seaduse mõistes on laps kuni 18a isik)
  • §18 lg 2 – Lapsega töötav isik on töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv isik, samuti vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenides, tööturuteenustel osaledes või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuv isik.
  • § 21 lg 1 – Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning otsuse kavandamisel eri võimaluste vahel valimisel (edaspidi koos otsuste tegemine) tuleb selgitada välja lapse huvid ning lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest.
  • §22 lg 3 –  Last kasvatav isik ja lapsega töötav isik on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega.
  • §22 lg 4 – Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab lapsega töötav isik viivitamata teavitama sellest last kasvatavat isikut. (Teine mõiste on hädaohus olev laps)
  • § 27 lg 1 – Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. (2) Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.
  • §27 lg 5 – Abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti ei avalikustata, välja arvatud süüteomenetluses. Abivajavast lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta teavitamisel enda kohta andmed avaldamata.
Toitumisspetsialisti jaoks on olulised ka määrused: