Kuidas astuda ETTA liikmeks?

ETTA tegevliikmeks saavad vaid kas Eestis või mujal riikides  toitumisterapeudi (dietoloogi) ja/või funktsionaalse toitumisterapeudi väljaõppe saanud isikud. ETTA liikmeks saavad ka jätkuõppega toitumisnõustajad, funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmed.

Liikmeks soovijail tuleb saata sooviavaldus  Jaanika Tapverile jaanikatapver@gmail.com
Avalduse vorm on siin.

Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis ning osaleda soodushinnaga ETTA üritustel.

ETTA liikmeks astumise tingimused

ETTA liikmeteks saavad astuda toitumisterapeudi või dietoloogi või toitumisnõustaja jätkukoolituse  lõpetanud isikud ja kutsetunnistusega isikud.  Toitumisteraapia õppe õpilased saavad astuda toetajaliikmeks.

TOITUMISTERAPEUDI KUTSETUNNISTUSEGA ISIKUD

Kutsetunnistust omavad ja toitumisterapeudina tegutsevad isikud esitavad dokumendid meilile jaanikatapver@gmail.com:

  • Avalduse enda vastuvõtmiseks ühingusse koos soovi põhjendusega;
  • Kooli toitumisterapeudina lõpetanud esitavad koopiad kutsetunnistusest, kõrgharidust tõendavast dokumendist ja toitumisteraapiaõppe tunnistusest;
  • VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) alusel kutse saanud toitumisterapeudid esitavad koopiad kutsetunnistusest, kõrgharidust tõendavast dokumendist ja VÕTA kirjelduse.

TOITUMISTERAPEUDIÕPPE LÕPETANUD ISIKUD

 ETTA poolt heakskiidetud õppekavaga koolide lõpetajad

ETTA poolt heakskiidetud õppekavaga koolide lõpetajad saavad ETTAsse asutuda lihtsustatud korras.

Selleks peab toitumisterapeute koolitav kool esitama ETTA koolitusjuhile taotluse üle vaadata kooli õppekava ja lõpueksam. Vajadusel osaleb ETTA esindaja eksamitel, mis haaravad ETTA tegevusjuhiste järgi toimimist teraapias ja -nõustamisel.

Eksamid positiivselt sooritanud kooli lõpetajad saavad astuda ETTAsse ilma eksamita poole aasta jooksul pärast lõpetamist avalduse ja oma töökogemuse kirjelduse (toitumisteraapia kogemus) alusel.

  • Avaldus, kõrgharidust tõendav dokument, kooli lõputunnistus ja töökogemuse kirjeldus tuleb saata jaanikatapver@gmail.com

ETTA poolt kinnitamata õppekavadega koolide lõpetajad

ETTA poolt kinnitamata õppekavadega (toitumisterapeudi või dietoloogi) koolide lõpetajad (sh välismaal õppinud) peavad ETTA-sse astumiseks sooritama tasulise pädevuseksami või riikliku kutseeksami. Kui ETTAsse astuda soovija on lõpetanud kooli muul toitumisega seotud erialal (tal ei ole tunnistusel toitumisterapeudi ega dietoloogi nimetust), tuleb sooritada kutseeksam.

  • Esitatavad dokumendid on avaldus, kõrgharidust tõendav dokument, kooli lõputunnistus ja avaldus eksami sooritamiseks. Saata jaanikatapver@gmail.com.

ETTA eksam koosneb järgmistest osadest:

Teooriaeksami küsimused ja tööde juhised saadetakse teile, kui olete avalduse jt dokumendid esitanud ja te kvalifitseerute ETTA liikmeks.

  • Teooriaeksam – küsimused toitumisteraapia kohta Eestis, kutsestandardi ja ETTA tegevusjuhiste kohta.
  • Ühe klassikalise toitumisteraapia juhtumi kirjeldus koos menüü analüüsi ja esitatud toitumis- jm soovitustega ning menüü näidisega (võib olla koolis sooritataud eksamitöö).
  • Oma kogemuse kirjeldamine toitumisterapeudina (kui palju kliendivastuvõtte, muud tegevust: loengud, töötoad, konsulteerimised, meeskonadedes osalemine jms) vastava juhise alusel.
  • Lisakoolitused toitumisteraapia jm teemadel (võib olla ka CV-s).

Eksami hind on 100 eurot.

Korduseksami hind on 50 eurot, kui antakse lisaküsimusi. Kui eksamineerija leiab, et ollakse läbi kukkunud, siis tuleb sooritada eksam uuesti.

Eksamit saab sooritada 3 korda.