Supervisioon ja kovisioon

Supervisioon

Supervisioon on tööprotsessiga seotud nõustamine, mis on väljaõppinud supervisioonispetsialisti ja töötaja (töötajate grupi, ühe või mitme osakonna, kogu organisatsiooni) vaheline nõustamisprotsess ning peegeldab superviseeritava tööalast tegevust. 

Eestis kasutavad supervisoonispetsialisti abi erinevate erialade esindajad, sh psühholoogid, psühhiaatrid, lastearstid, lastekodude töötajad, sotsiaaltöötajad ja politseinikud,  vanglaametnikud. 

Mõnikord kasutatakse supervisioonist kõnelmisel ka mõistet “tööjuhendamine”. 

Sel juhul peetakse silmas ennekõike töö sisuga seotut. Tööjuhendamine tähendab koos õppimist (juhendaja ja juhendatav), mitte õpetamist s. t mitte niivõrd “mida teha”,  kuivõrd “kuidas teha”. Juhendamise abil analüüsitakse rohkem oma praktilist tööd, kasvab juhendatava eneseteadlikkus ning paraneb ka töökvaliteet.

Supervisioon ei ole juhtimise kontrollvahend ega õpetamine, see on abistav protsess. 

Supervisioon ETTA liikmetele

Iga spetsialist vajab aeg ajalt toetust erinevate olukordade ning tekkinud probleemide lahendamisel.  ETTA pakub võimalust osaleda supervisioonil, kus superviisor on spetsialistile abiks teraapiaga seotud teemade käsitlemisel. Arutelu käigus jõutakse selgusele iseendas, klientides ning toimivates/mittetoimivates tööprotsessides.

Superviisor võib toetada terapeuti ka psühholoogiliselt, kui tal on psühhoterapeudi vastav väljaõpe. Tegemist  ei ole lühikonsultatsiooniga ning  eeldab mõlema osapoole ettevalmistust.

  • Supervisiooni saamiseks tuleb esitada sooviavaldus koos kliendi probleemi ja enda tegevuse ning üleskekerkinud küsimustega superviisorile, mille järgselt lepitakse kokku supervisiooni aeg. Sooviavalduse vorm supervisiooniks ja kiirkonsultasiooniks leitav siit.
  • Superviisori 1 tunni tasu on 45 eurot  (ilma käibemaksuta)
  • ETTA superviisorid on funktsionaalse toitumise terapeudid Pille Javed, Kati Lüüs-Ploomipuu ja Annely Soots (psühholoogiliste probleemidega võib pöörduda nii Annely Sootsi kui Sirli Kivisaare poole, kellel on ka psühholoogi/psühhoterapeudi väljaõpe ning vastav töökogemus).
Kovisioon

Kovisioon on sarnast tööd tegevate inimeste regulaarne kokkulepitud ajaperioodi jooksul toimuv kohtumine, kus tuginetakse oma kogemuste jagamisele ning tööalastes olukordades ettetulevate lahenduste otsimisele. Kovisioon on õppimise protsess, mille jooksul minnakse süvitsi, et keerulistele olukordadele lahendusi leida, üksteist toetada ning kogemustest õppida. 

Oluline, et iga osaleja töötab läbi ise enda isiklikud kogemused, analüüsib neid ning seeläbi jõutakse ühiselt lahendusstrateegiani.  Antud protsess annab hea võimaluse enesereflektsooniks, saada teadlikuks arendamist vajavatest teemadest. 

Osalemine kovisioonil arendab terapeudile suhtlemis-ja enesejuhtimise oskust, aitab vaadelda probleemi kõrvalseisja pilguga.

Kovisioon ETTA liikmetele
  • Kovisioone 2023 aastal ei organiseerita. 
  • Kovisioonides osalemine on ETTA liikmetele tasuta. 
Kiirkonsultatsioon ETTA liikmetele

Antud konsultatsiooni saamiseks saadab terapeut konsultandi e-mailile lühikirjelduse kliendi probleemist ning tema teraapiaplaanist. Superviisor kas kinnitab selle või annab lisasoovitusi. Kiirkonsultatsioon ei ole supervisioon, see on terapeudile kinnitus, et tema teraapiaplaan võib olla kliendi probleemi korral kohane. Konsultant annab ka soovitusi teraapia planeerimiseks ning edasisteks tegevusteks.

  • Kiirkonsultatsiooni pakub ETTA liikmetele Annely Soots (annely@tervisekool.ee).
  • Kui võimalik, vastab konsultant-superviisor kirjalikult ning lühidalt 2 – 4 päeva jooksul.
  • Kui konsultant-superviisor leiab, et vaja oleks põhjalikumat lähenemist pakutakse aeg individuaalseks supervisiooniks või suunatakse vastavalt teise sama ala spetsialisti  juurde.
  • 1 tunni tasu on 45 eurot (sisaldab  käibemaksu).