TOITUMISNÕUSTAJA JA TOITUMISTERAPEUDI EETIKAKOODEKS
Kinnitatud Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse poolt 2019. aasta 20.septembril.
Muudetud 13.04.2022
Eesmärk

Toitumisnõustajate ja -terapeutide eetikakoodeks sätestab toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi (Nõustaja/Terapeudi) ameti kandja tegevuseetika põhimõtted igapäevatöös ning raskesti määratletavates olukordades. Eetikakoodeksi eesmärk on aidata kaasa Nõustaja/Terapeudi ameti kvaliteedi tagamisele ja väärikale käitumisele.
Toitumisnõustaja ja -terapeudi eetikakoodeksi alusel saavad Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) ja Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (ETNÜ) juhatused suunata ja anda oma hinnanguid Nõustamise ja/ või Teraapiaga seonduvate eetiliste küsimuste lahendamisel.

1.Üldpõhimõtted
 1. Nõustaja/Terapeudi töö eesmärk on edendada ja kaitsta inimese tervist.
 2. Nõustaja/Terapeut kohustub oma töös lähtuma talle seatud pädevuse piiridest  tuginedes kutsestandardile ja ETTA ja ETNÜ poolt koostatud ja kinnitatud alusdokumentidele.
 3. Nõustaja/terapeut on kohustatud käsitlema kliendi andmeid ja talle usaldatud infot vastavalt EV-s kehtestatud seadusele “Isikuandmete kaitse seadus” 21.12.2018 otsus nr 367.
 4. Nõustaja/Terapeut ei halvusta oma eriala ja meeskonnaliikmeid. Puudujääkide ilmnemisel koostööpartnerite/kolleegide tegevuses, esitab nõustaja/terapeut faktipõhise info konstruktiivselt otse konkreetsele spetsialistile ja/või vastava eriala pädevuse kontrolliga tegelevale organisatsioonile.
 5. Toitumisnõustajate tööd puudutavad kaebused esitatakse MTÜ ETNÜ-le, toitumisterapeutide ja jätkukoolitusega toitumisnõustajate puhul MTÜ ETTAle.
2.Nõustaja/Terapeudi töö
 1. Nõustajate/Terapeutide töö aluseks on Kutsestandardid, Eesti riiklikud Toitumis- ja Liikumissoovitused, ravijuhistest pärit toitumissoovitused, ETTA ja ETNÜ  toitumisnõustamise ja -teraapia juhised.
 2. Nõustaja/Terapeut lähtub oma tegevuses tõenduspõhistest allikatest ning oma parimast teadmisest ja kogemusest.
 3. Nõustajal/Terapeudil ei ole oma tegevuses lubatud kasutada teaduslikult põhjendamata toitumisalaseid meetodeid ega viia läbi nõustamist/teraapiat valdkonnas, milleks tal puudub ettevalmistus (vastav tunnistus) NB! Tunnistuse olemasolu näitab, et selles valdkonnas on spetsialisti teadmisi ja oskusi kontrollitud/hinnatud ning ta on kompetentne.
 4. Kliinilises uurimistöös osalev Nõustaja/Terapeut peab järgima biomeditsiinilise uurimistöö eetilisi põhimõtteid ning osalema ainult inimuuringute eetikakomitee poolt heaks kiidetud uuringutes, mis teostatakse vastavalt uuringuprotokollis kirjeldatud nõuetele.
 5. Kaastööde puhul kohustub Nõustaja/Terapeut selgelt viitama kaasautoritele.
 6.  Teaduslike uurimistööde avaldamisel kohustub Nõustaja/Terapeut tagama tulemuste nõuetele vastava esitamise ja uuritavat oma rollist teavitama.
 7. Nõustaja/Terapeut tohib tunnistustes, õiendites ja ekspertiisides kinnitada ainult seda, mida ta vaatluse, kogutud andmete ja kaalutluse alusel arvab end olevat õigustatud tegema.
 8. Nõustaja/Terapeut võib olla eksperdiks oma klienti puudutavas kohtu- või muus ekspertiisis.
 9. Nõustajal/Terapeudil ei ole sobilik kasutada mittetõenduspõhiseid ja ETTA ning ETNÜ põhimõtetega vastuollu minevaid ja eriala pädevuse piire ületavaid diagnoosimis- ja teraapiameetodeid, osaleda toidulisandite ja teiste kaupade kommertsreklaamides, mille puhul kuritarvitatakse tarbijate mõjutamiseks Nõustaja/Terapeudi ameti ja isiku autoriteeti ning usaldusväärsust.
3.Suhtlemine kliendiga

1. Klient ja Terapeut/Nõustaja peavad teineteise suhtes käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt (Võlaõigusseadus § 6 Hea usu põhimõte).

2. Nõustaja/Terapeut suhtub kõikidesse klientidesse võrdselt hoolimata Kliendi usulistest, rahvuslikest, sotsiaalsetest ja/või poliitilistest tõekspidamistest.

3. Enne teenuse kasutamist peab Klienti informeerima teenuse maksumustest ning võimalikest tasumise viisidest.

4. Teovõimetu kliendi puhul tuleb konsulteerida Kliendi seaduslike esindajatega ning taotleda teenus(t)e osutamiseks, nõustamiseks või teraapiaks, nende nõusolekut.

5. Nõustaja/Terapeut kohustub Kliendile selgitama edasise koostöö plaani.

6. Kliendile antav informatsioon peab sisaldama, teavet Kliendi andmete käitlemisest. Kliendil on õigus ligi pääseda kõikidele tema kohta kogutud andmetele ja dokumentidele.

7. Nõustaja/Terapeut ei tohi põhjendamatult määrata Kliendile analüüse, dieete ja toidulisandeid.

8. Nõustaja/Terapeut ei tohi lähtuda materiaalse kasu saamise eesmärgist.

9. Nõustaja/Terapeut vastutab Kliendile antud soovituste eest.

10. Nõustaja/Terapeut kohustub dokumenteerima Kliendilt saadud andmed ning antud soovitused ning säilitama need vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

11. Kliendil on soovi korral õigus teisesele arvamusele.

4.Vaidluste lahendamine

1. Nõustaja/Terapeut kohustub informeerima ETTA või ETNÜ juhatuse liikmeid juhul kui märkab kolleegi erialasest ettevalmistuse tasemest või muudest asjaoludest tingitud ebaprofessionaalsust, mis ohustab praeguste või tulevaste klientide heaolu.

2. Ebakõlade lahendamiseks pöördub Nõustaja/Terapeut tööalaste suhete korral asutuses otsese juhi ja/või ETNÜ või ETTA juhatuse liikmete poole.

3. Vajadusel kutsutakse kokku ETNÜ või ETTA teenuse kvaliteedi meeskond, mille otsus on Nõustajale/Terapeudile siduv.