Toitumisterapeudi tööd reguleerivad dokumendid

ETTA liikmete jaoks olulised BAASDOKUMENDID:
ETTA ja ETNÜ juhendmaterjalid tööks kliendiga ja meeskonnas:
Nõustamisega seotud baasdokumendid:
Terapeuti/nõustajat puudutavad õigusnormid ja -aktid ja määrused:

Vaata kehtivaid seaduseid Riigi Teataja kodulehel.

 • Isikuandmete kaitse seadus

  • Isikuandmete kaitse seadust puudutav juhendmaterjal toitumisterapeudile 2024 (koostamisel).
 • Võlaõigusseaduse 41. peatükk. Tervishoiuteenuse osutamise leping. Toitumisnõustaja ei ole tervishoiuteenuse osutaja, kuid temale kehtivad samad nõuded: vt Tervishoiutöötaja Tervishoiu korraldamise seadusest.

 • Äriseadustik

 • Rahvatervise seadus

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

 • Tervisealased ja toitumisalased väited: Maaeluministeeriumi kodulehelt.

  • Lastekaitseseadus (antud seaduse mõistes on laps kuni 18a isik)
   • §18 lg 2 – Lapsega töötav isik on töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv isik, samuti vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenides, tööturuteenustel osaledes või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuv isik.
   • § 21 lg 1 – Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning otsuse kavandamisel eri võimaluste vahel valimisel (edaspidi koos otsuste tegemine) tuleb selgitada välja lapse huvid ning lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest.
   • §22 lg 3 –  Last kasvatav isik ja lapsega töötav isik on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega.
   • §22 lg 4 – Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab lapsega töötav isik viivitamata teavitama sellest last kasvatavat isikut. (Teine mõiste on hädaohus olev laps)
   • § 27 lg 1 – Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. (2) Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.
   • §27 lg 5 – Abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti ei avalikustata, välja arvatud süüteomenetluses. Abivajavast lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta teavitamisel enda kohta andmed avaldamata.
Olulised määrused: